3 احتمال درباره واکنش آمریکا به جنایت عربستان در صنعاء