حضور نیروهای خارجی در عراق باید با موافقت بغداد باشد