دمشق: بان کی مون بارها اعتبار سازمان ملل را زیر سؤال برده است