بیشترین و کمترین مبلغ سپرده‌ گذاری مربوط به کدام استان است؟