حشد الشعبی: واکنش ما تکان دهنده خواهد بود/ خواهیم فهیمد چه کسی باید حدش را نگه دارد