مداخله نظامی آمریکا در جهان عامل اصلی رشد تروریسم داخلی است