آقایی که در جنبه دینی سواد ندارد اگر در این امور حکم دهد مبتلا به جرم و بی‌دینی می‌شود