سوریه: بان کی مون سازمان ملل را تابع خواسته برخی کشورها قرارداده است