جمعه؛ گردهمایی ۲۰۰۰ نفره مدافعین حرم یگان ویژه فاتحین در تهران