نیروهای یمنی محل تجمع مزدوران سعودی را در استان مأرب هدف قرار دادند