شهادت یک فلسطینی در قدس اشغالی در درگیری با اشغالگران