توقف انگلیس/ شکست ارمنستان با گل به خودی مدافع استقلال