ارتش و کمیته های مردمی یمن با « زلزال 3» پایگاه سعودی در نجران را هدف گرفتند