گروههای مسلح در سوریه در مسیر اختلاف و درگیری داخلی