العبادی: اراضی عراق را با عزم مردان آزاد خواهیم کرد نه اسکایپ