ادامه پیروزیهای آلمان و توقف انگلیس درانتخابی جام جهانی