آمریکا: نیروهای خارجی باید با موافقت دولت عراق در این کشور فعالیت کنند