تمایل غیراوپکی ها به کمک به برقراری توازن در قیمت نفت