انتقاد سناتور آمریکایی از مواضع واشنگتن در قبال عربستان سعودی