آئین عاشورا در مسکو/ حضور صدها مسلمان از کشورهای مختلف