موفقیت پزشکان در افزایش طول عمر بیماران سرطان سر و گردن با داروی جدید