پاسخ العبادی به اردوغان: همانند تو نیستیم و خاک خود را با اراده مردان آزاد می کنیم نه اسکایپ!