پنتاگون: شلیک به کشتی های آمریکایی به منزله خطر است