ایجاد سپر دفاع موشکی برای دفع موشک‌های ایران، بهانه آمریکاست