آئین عزاداری ایرانیان مقیم افغانستان در شب عاشورای حسینی برگزار شد