طرح آبرسانی به روستای سروعلیا شهرستان اردکان بهره برداری شد