غیراوپکی ها مایل به کمک به برقراری توازن در قیمت نفت هستند