اوباما: آمریکا در سال 2030 ساکنان زمین را به مریخ می فرستد