جادوی واقعیت مجازی؛ چگونه تکنولوژی به خدمت اهدف انسانی در می آید