اوپک: هرگونه توافق برای حفظ میزان تولید، به مدت شش ماه اجرا می شود