ال پاییس: عربستان در جنگ یمن از سلاح های اسپانیایی استفاده می کند