نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا:جمهوریخواهان از پیروزی ترامپ وحشت دارند