جواب العبادی به جسارت اردوغان: عراق را با اراده مردان آزاد می‌کنیم، نه با اسکایپ!