جهانبخش: هم بردیم هم بازی خوبی انجام دادیم/ مصدومتیم جدی نیست