رامین رضاییان: تنها نکته مهم بازی کسب سه امتیاز بود