سیدجلال حسینی: باید تاریخ بازی با ازبکستان عوض شود