جهان در سوگ سالار شهیدان؛ فریاد یا حسین (ع) ایرانیان در مالزی در شب عاشورا