مرکل: آفریقا در اولویت آلمان به عنوان رئیس گروه20 قرار می گیرد