اوضاع امروز منطقه، لبنان را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد