۳۹ شهید و زخمی در حمله مهاجمان مسلح به عزاداران حسینی در کابل