فرانسه به دنبال تحقیق دادگاه بین المللی کیفری درباره جنایات جنگی حلب است