چهره های مطرح در فضای مجازی تکیه عزاداری به پا کردند