حمله به عزاداران حسینی در کابل/ وقوع انفجار در مسجدی در این شهر