انفجار در کارته سخی افغانستان/ حمله به عزاداران حسینی(ع)