آمار رسمی گویای سهم 54 درصدی iOS 10 پس از انتشار رسمی این نسخه است