آخرین جزییات سقوط تیر برق بر روی عزاداران در بهشهر