مقام یمنی: حال نیمی از 600 مجروح جنایت سعودی در صنعا وخیم است