پلیس افغانستان از هلاکت دو مهاجم به عزاداران حسینی در کابل خبر داد