یلدریم: ترکیه در حال تبدیل شدن به یک ترمینال انرژی است