مقام عراقی: اظهارات اردوغان، ملت عراق را در برابر بیگانگان متحد کرد